We use cookies to continually optimise our website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. For more information, please see our Privacy Policy. OK

Den svenska tillståndsansökan

De svenska ansökningshandlingarna lämnades in till Näringsdepartementet den 16 september 2016. De består av en Ansökan om tillstånd för utläggandet av två rörledningar utmed Östersjöns havsbotten som kompletteras med tre längre bilagor: en Teknisk beskrivning, en Miljöredovisning och Atlas. Miljöredovisningen kompletteras i sin tur med 12 Bilagor som innehåller mer detaljerade uppgifter om bland annat påverkan av Nord Stream 2 på marina däggdjur, luftutsläpp, sediment spridning och risker för fartygstrafiken. Vissa bilagor finns enbart tillgängliga på engelska. Dessa dokument kan laddas ned nedan. En ingående sammanfattning av Nord Stream 2-projektet är tillgänglig nedan:

Brochure

Naturgasledningen genom Östersjön: Det svenska perspektivet

(ingår formellt ej i ansökan jämte komplettering utan utgör en översiktlig beskrivning av projektet riktat till den oinsatte)


Under senhösten 2016 utvärderade 13 utvalda svenska myndigheter ansökningshandlingarnas fullständighet. Fem av myndigheterna begärde in förtydliganden eller efterfrågade ytterligare information. Nord Stream 2 besvarade dessa frågor och tillhandahöll extra information i ett Tillägg till ansökan som lämnades in till Näringsdepartementet den 28 februari 2017. Tillägget, varav vissa delar bara är tillgängliga på engelska, är även det nedladdningsbart här nedan:

Icke-teknisk sammanfattning

Ansökan

Den svenska tillståndsansökan inlämnad till Näringsdepartmentet.

Esborapporten

Teknisk beskrivning

En Teknisk beskrivning som detaljerat beskriver rören, rörläggningen, sträckningens koordinater m.m.

Esborapporten

Miljöredovisning

Den svenska Miljöredovisningen, som detaljerat bedömer Nord Stream 2:s eventuella miljöpåverkan.

Kartatlas

Atlas

Atlas - kartor som beskriver rörledningssträckningens påverkan på Östersjön.

Supplement

Komplettering av ansökan februari 2017

Tillägget till tillståndsansökan innehållande svaren till frågor ställda av myndigheterna under den administrativa remissrundan.

Supplement

Bemötande av inkommande yttranden under publik remiss

Tillägget till tillståndsansökan innehållande svaren till frågor ställda av myndigheterna och andra intressenter under den publika remissrundan.

Supplement

Kompletterande bemötande av inkommande yttranden

Bemötande till frågor ställda av myndigheterna och andra intressenter under den andra publika remissrundan.

Bilagor

 • Bilaga 1
  Undersökning av havsbottensediment i svensk ekonomisk zon
 • Bilaga 2
  Rapport om bottenlevande djur i svensk ekonomisk zon
 • Bilaga 3
  Marinarkeologisk analys av potentiella kulturarvsfynd
 • Bilaga 4
  Utvärdering av rörledningssystemets hydrografiska verkningar på Östersjön
 • Bilaga 5
  Modellering av sedimentspridning i svensk ekonomisk zon
 • Bilaga 6
  Luftutsläpp i svensk ekonomisk zon
 • Bilaga 7
  Modellering av undervattensbuller i svensk ekonomisk zon
 • Bilaga 8
  Påverkan av rörläggningen på torsken under dess lektid
 • Bilaga 9
  Marina däggdjur i Östersjön i förhållande till Nord Stream 2
 • Bilaga 10
  Bedömning av offshore rörledningars risker i svensk ekonomisk zon
 • Bilaga 11
  Riskbedömning av byggandet av rörledningen
 • Bilaga 12
  Bedömning av navigationsrisker i den södra delen av den svenska sektorn av Nord Stream 2:s sträckning