We use cookies to continually optimise our website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. For more information, please see our Privacy Policy. OK

Den finska tillståndsprocessen

Tillståndsbehov i Finland

För att kunna anlägga rörledningar i Finlands ekonomiska zon krävs två tillstånd: Statsrådets samtycke till utnyttjande av den finska ekonomiska zonen (utnyttjanderätt) enligt lagen om Finlands ekonomiska zon och tillstånd för anläggning och drift av rörledningen enligt den finska vattenlagen. Innan Nord Stream 2 lämnade in dessa två tillståndsansökningar utfördes en nationell miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) av projektet. Det finska MKB-förfarandet innefattade också en bedömning av potentiella gränsöverskridande konsekvenser i enlighet med Esbo-konventionen.

Tidsramar för den finska miljökonsekvensbedömningen och tillståndsprocessen:

 

Nord_Stream2_Timeline_fin_SE

Klicka för att förstora

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i Finland

Syftet med ett MKB-förfarande är att bedöma ett projekts miljökonsekvenser, säkerställa ett enhetligt beaktande av dessa miljökonsekvenser under planering och beslutsfasen samt att ge allmänheten information och möjlighet att delta i denna process. Nord Stream 2 projektet höll även ett internationellt samråd i enlighet med Esbo-konventionen som inriktades på gränsöverskridande konsekvenser, d.v.s. från Finland på ett grannland (berörd part). Kontaktmyndigheten för MKB-förfarandet var Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland med Nord Stream 2 AG som projektansvarig.
 
Det finska MKB-förfarandet definieras av MKB-lagstiftningen som består av två faser: en MKB-programfas och en MKB-beskrivningsfas.
 
MKB-programmet är planen för behövliga undersökningar samt för hur bedömningsförfarandet ordnas. MKB-programmet och projektunderlaget (Project Information Document) genomgick ett offentligt samråd koordinerad av kontaktmyndigheten där olika intressenter hade möjlighet att ta del av processen genom att lämna synpunkter eller närvara vid de allmäna informationsmöten som hölls. Enligt Esbo-konventionen begärdes även utlåtanden från berörda parter om MKB-programmet och projektunderlaget. Med utgångspunkt i de synpunkter och utlåtanden  som kom in gav kontaktmyndigheten sitt utlåtande om MKB-programmet. MKB-förfarandets första fas slutfördes 2013.
 
Under den andra fasen genomförs själva miljökonsekvensbedömningen enligt MKB-programmet och kontaktmyndighetens utlåtande. Resultaten är sammanställda i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen).
 
MKB-beskrivningen redogör projektets huvudsakliga tekniska lösningar och innehåller en omfattande bedömning av miljökonskvenser. MKB-beskrivningen omfattar även bedömningar av den finska delen av projektets gränsöverskridande konsekvenser. Vidare ingår åtgärder för att förebygga eller lindra negativa miljökonsekvenser. Gränsöverskridande påverkan på Finland presenterades i den s.k. Esbo-rapporten.
 
Nord Stream 2 lämnade in MKB-beskrivningen tillsammans med Esbo-rapporten till kontaktmyndigheten i början av 2017, varefter kontaktmyndigheten gjorde dokumentationen offentlig under en två månaders period. Under denna period hade olika berörda parter och intressenter möjligheten att göra utlåtanden och lämna  om MKB-dokumentationen. Internationella synpunkter och utlåtanden begärde också in.
 
Kontaktmyndigheten sammanställde de offentliga utlåtandena och synpunkterna, och gav sitt utlåtande om MKB-beskrivningen i juli 2017, och bedömde att ”MKB-rapporten är korrekt förberedd och adekvat i denna MKB fas.” Detta utlåtande avslutade det nationella MKB-förfarandet i Finland. MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande beaktades sedan under tillståndsförfarandet.

Den finska förenigen för MKB-bedömningar tilldelade Nord Stream 2:s finska MKB ett pris: det ”Utmärkta MKB priset” den 23 mars 2018. MKB-rapporten som skrevs av miljökonsulten Ramboll Finland, bedömdes som välskriven och innehållande utförlig information  om projektets olika implementeringsalternativ samt deras påverkan. Åtgärder för att minska påverkan beskrevs som väl genomtänkta och utförligt presenterade, så att den möjliga negativa påverkan på t.ex. det marina livet och sjötrafiken skulle förbli obetydande. Bedömningarna berömdes också för de omfattande tillägg till ansökan som t.ex. beskriver olika berörda parters engagemang, såsom fiskare eller invånare längs med kusten. De bedömde också att Nord Stream 2 hade respekterat dess skyldigheter inom Esbo-processen mycket väl.

Tillståndsförfarandet i Finland

Efter det att MKB-förfarandet avslutats lämnade Nord Stream 2 in två ansökningar om tillstånd till tillståndsmyndigheterna under september 2017.
 
Arbets- och näringsministeriet ansvarade för statsrådets samtycke till utnyttjande av den finska ekonomiska zonen. Samtycket erhölls den 5 april 2018.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland behandlade tillståndet för anläggningen och driften av rörledningen enligt vattenlagen. Vattentillståndet som erhölls den 12 april 2018, avslutade det finska tillståndsförfarandet.

Tillståndsansökningarna innehöll planer för miljöövervakning av egentlig miljöpåverkan under de förberedande arbetena samt under anläggningen och driften av ledningen inom den finska ekonomiska zonen. Övervakningsprogrammet godkändes som en del av vattentillståndet. Nord Stream 2 kommer regelmässigt att redovisa övervakningsresultaten till berörda myndigheterna.