Den finska tillståndsprocessen

Tillståndsbehov i Finland

För att kunna anlägga rörledningar i Finlands ekonomiska zon krävs två tillstånd: Statsrådets samtycke till utnyttjande av den finska ekonomiska zonen (utnyttjanderätt) enligt lagen om Finlands ekonomiska zon och tillstånd för anläggning och drift av rörledningen enligt den finska vattenlagen. Innan dessa två tillståndsansökningar lämnas in utförs det nationella förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). Det finska MKB-förfarandet innefattar också en bedömning av potentiella gränsöverskridande konsekvenser i enlighet med Esbo-konventionen.

Tidsramar för den finska miljökonsekvensbedömningen och tillståndsprocessen:

Nord_Stream2_Timeline_fin_SE

Klicka för att förstora

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i Finland

Den nationella förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas för Nord Stream 2-projektet. Kontaktmyndighet för MKB-förfarandet var Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Projektansvarig är Nord Stream 2 AG.
 
Syftet med MKB-förfarandet var att bedöma miljökonsekvenserna av ett projekt, säkerställa ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser samt att ge allmänheten information och möjlighet att delta i denna process. Internationellt samråd ordnades i enlighet med Esbo-konventionen och inriktades på gränsöverskridande konsekvenser, d.v.s. från Finland på ett grannland (berörd part).
 
Den finska MKB-lagstiftningen fastställer två faser i MKB-förfarandet: MKB-programfas och MKB-beskrivningsfas.
 
MKB-programmet är planen för behövliga undersökningar samt för hur bedömningsförfarandet ordnas. MKB-programmet och Projektunderlaget (Project Information Document) inlämnades till den finska kontaktmyndigheten, som satte den till offentligt påseende. Under denna period begärdes utlåtanden om MKB-programmet och Projektunderlaget från olika myndigheter, allmänheten och icke-statliga organisationer samt ordnades allmänna informationsmöten. Enligt Esbo-konventionen begärdes även utlåtanden från berörda parter om MKB-programmet och Projektunderlaget. Med utgångspunkt i de åsikter och utlåtanden  som kom in gav kontaktmyndigheten sitt utlåtande om MKB-programmet. MKB-förfarandets första fas slutfördes 2013.
 
Under den andra fasen genomförs själva miljökonsekvensbedömningen enligt MKB-programmet och kontaktmyndighetens utlåtande. Resultaten är sammanställda i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen).
 
MKB-beskrivningen redogör projektets huvudsakliga tekniska lösningar och innehåller en omfattande bedömning av miljökonskvenser. MKB-beskrivningen omfattar även bedömningar av den finska delen av projektets gränsöverskridande konsekvenser (på grannländer). Vidare ingår åtgärder för att förebygga eller lindra negativa miljökonsekvenser. Gränsöverskridande påverkan på Finland presenteras i den s.k. Esbo-rapporten.
 
Nord Stream 2 inlämnade MKB-beskrivningen tillsammans med Esbo-rapporten till kontaktmyndigheten i april 2017, varefter kontaktmyndigheten gjorde dokumentationen offentlig för två månader. Perioden för offentligt påseende varar därefter i två månader. Under denna period hade finska myndigheter, medborgare och andra intressenter möjligheten att göra utlåtanden och inlämna åsikter om MKB-dokumentationen. Internationella åsikter och utlåtanden begärde också in.
 
Kontaktmyndigheten sedan sammanställde de offentliga utlåtandena och åsikterna och gav sitt utlåtande om MKB-beskrivningen. Detta utlåtande avslutade det nationella MKB-förfarandet i Finland.MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande kommer därefter att beaktas i tillståndsförfarandet.

Tillståndsförfarandet i Finland

Efter MKB-förfarandet avslutades Nord Stream 2 inlämnade två ansökningar om tillstånd till tillståndsmyndigheterna i september 2017.
 
Arbets- och näringsministeriet är den myndighet som ansvarar om processen för statsrådets samtycke till utnyttjande av den finska ekonomiska zonen. Ansökan rörande den ekonomiska zonen skickades ut av arbets- och näringsministeriet för utlåtanden samt till offentligt påseende i oktober 2017. Nord Stream 2 har givit svar till inlämnade utlåtanden.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland behandlar tillståndet för anläggningen och driften av rörledningen enligt vattenlagen. Vattentillståndsansökan skickades ut av tillståndsmyndigheten för utlåtanden och till offentligt påseende också i oktober 2017. Nord Stream 2 har givit svar till inlämnade utlåtanden.