Esboprocess för den nordvästra sträckningen i Danmark

På grund av den ändring i lagen om kontinentalsockeln som gjordes den 1 januari 2018, och i avvaktan på en rekommendation från det danska utrikesdepartmentet, har Nord Stream 2 beslutat att utforska alternativa sträckningar utanför danskt territorialvatten.

Nord Stream 2 lämnade in en ansökan om anläggning och en miljökonsekvensbedömning (MKB) för en alternativ sträckning nordväst om Bornholm till berörda danska myndigheter den 10 augusti 2018. Ansökan och MKB finns tillgängliga för nedladdning här

Inom Esbokonventionens ramverk har Danmark, som upphovspart, tillhandahållit relevant dokumentation till alla utsatta parter som grund för nationellt deltagande av myndigheter och allmänheten. Denna samrâdsrunda är planerad mellan oktober och december 2018 i enlighet med de nationella rättsliga kraven. Således kommer Danmark som upphovspart att motta kommentarer från de utsatta parterna och beakta dem i sitt slutliga beslut om huruvida tillstånd ska beviljas för projektet.

Allmänhetens deltagande

Intressenter hos alla utsatta parter bjuds in att lämna återkoppling om den relevanta dokumentationen för den nordvästra sträckningen. Synpunkter ska lämnas in till den ansvariga nationella myndigheten hos den utsatta parten. Relevant nationell myndighet hos varje utsatt part kommer att organisera allmänhetens deltagande i enlighet med sina nationella lagkrav.

En sammanfattning av tillståndsansökan, en icke-teknisk sammanfattning av MKBn, kapitlet om gränsöverskridande påverkan samt förslaget till tillstånd kan laddas ned från den danska energimyndighetens hemsida på de nio språk som talas utmed Östersjön samt engelska.

Tillbaks till det internationella samrådsförfarandet