Proces Espoo dla północno-zachodniej trasy w Danii

W związku z nowelizacją Ustawy o szelfie kontynentalnym z 1 stycznia 2018 r. oraz wydaną przez duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomendacją spodziewaną od daty nowelizacji, spółka Nord Stream 2 podjęła decyzję o zbadaniu alternatywnych tras leżących poza wodami terytorialnymi Danii.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. spółka Nord Stream 2 złożyła we właściwych organach władzy w Danii wniosek o pozwolenie na budowę oraz ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla alternatywnej trasy na północny zachód od wyspy Bornholm. Wniosek oraz ocena oddziaływania na środowiska są dostępne do pobrania tutaj

Zgodnie z postanowieniami Konwencji z Espoo Dania, będąc stroną pochodzenia, przekazała właściwą dokumentację wszystkim stronom narażonym jako podstawę dla krajowego udziału władz oraz społeczeństwa. Etap konsultacji zaplanowano na okres od października do grudnia 2018 roku zgodnie z krajowymi wymogami prawnymi. W rezultacie Dania, jako strona pochodzenia, otrzyma uwagi od stron narażonych oraz rozważy je, podejmując ostateczną decyzję w sprawie udzielenia zezwoleń na realizację projektu.

Udział społeczeństwa

Interesariusze ze wszystkich państw będących stronami narażonymi mogą zgłaszać opinie na temat mającej zastosowanie dokumentacji dla trasy północno-zachodniej. Uwagi powinny być kierowane do odpowiedzialnego organu władzy strony narażonej działającego na szczeblu ogólnokrajowym. Właściwy organ władzy krajowej każdej strony narażonej zorganizuje udział społeczeństwa zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Podsumowanie wniosku o wydanie pozwolenia, podsumowanie OOŚ w języku nietechnicznym, rozdział dotyczący oddziaływania transgranicznego oraz projekt pozwolenia są dostępne do pobrania w dziewięciu językach krajów bałtyckich oraz w języku angielskim na stronie Duńskiej Agencji Energetycznej.

Powrót do międzynarodowego procesu konsultacji