Lupamenettely Suomessa

Lupavaatimukset Suomessa

Putkilinjan rakentamiseen Suomen talousvyöhykkeellä vaaditaan kaksi lupaa: Suomen talousyöhykelain mukainen Valtioneuvoston suostumus talousvyöhykkeen käyttöön (hyödyntämisoikeudet) ja vesilain mukainen lupa putkilinjan rakentamiseen ja käyttöön. Ennen lupahakemusten jättämistä hankkeeseen sovelletaan kansallista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). YVA-menettely Suomessa sisältää mahdollisten rajat ylittävien vaikutusten arvioinnin Espoo-sopimuksen mukaisesti.

Suomen ympäristövaikutusten arvioinnin ja luvituksen aikataulu:

Nord_Stream2_Timeline_fin

Klikkaa suurentaaksesi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely Suomessa

Putkilinjan Suomen reittiosuudella Nord Stream 2-hankkeeseen sovelletaan kansallista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimi Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja hankekehittäjänä Nord Stream 2 AG.

YVA-menettelyssä oli tavoitteena arvioida hankkeen ympäristövaikutukset, varmistaa, että vaikutuksista on johdonmukaista tietoa tarjolla suunnittelussa ja päätöksenteossa, antaa kansalaisille tietoa sekä mahdollisuus osallistua prosessiin. Kansainvälinen konsultaatio järjestettiinn Espoo-sopimuksen mukaisesti, ja ympäristövaikutukset arvioitiin yli rajojen, eli Suomesta naapurimaihin (kohdeosapuolet).

Suomen YVA-lainsäädäntö määrittelee YVA-menettelyn, joka on kaksivaiheinen. Se koostuu YVA-ohjelmavaiheesta ja YVA-selostusvaiheesta.

YVA-ohjelma on suunnitelma arviointivaiheessa tarvittaville tutkimuksille ja järjestelyille. YVA-ohjelma ja Hankekuvaus-asiakirja (Project Information Document) jätettiin yhteysviranomaiselle, joka asetti sen julkisesti nähtäville. Tämän julkisen kuulemisen aikana se pyysi lausuntoja hankkeen YVA-ohjelmasta ja Hankekuvaus-asiakirjasta eri viranomaisilta, kansalaisilta ja kansalaisjärjestöiltä sekä järjesti julkisia kuulemistilaisuuksia. Espoo-sopimuksen mukaisesti lausuntoja YVA-ohjelmasta ja Hankekuvausdokumentista pyydettiin myös kohdeosapuolilta. Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta yhteysviranomainen antoi oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta. YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuonna 2013.

Toisessa vaiheessa toteutettiin YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen lausuntoon perustuva varsinainen ympäristövaikutusten arviointi, jonka tulokset koottiin YVA-selostukseen.

YVA-selostus kuvaa hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut sekä kattavan vaikutusten arvioinnin. Selostus sisältää hankkeen rajat ylittävien vaikutusten arvioinnin Suomessa. Lisäksi YVA-selostus sisältää toimenpiteet, joilla haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan välttää tai lieventää. Rajat ylittävät vaikutukset muiden maiden alueelta Suomeen kuvataan Espoo-raportissa.

Nord Stream 2 jätti YVA-selostuksen Espoo-raportin kanssa yhteysviranomaiselle vuoden 2017 alussa, jonka jälkeen yhteysviranomainen asetti huhtikuussa aineistot nähtäville kahdeksi kuukaudeksi. Tänä aikana viranomaisilla, kansalaisilla ja muilla sidosryhmillä oli mahdollisuus lausua mielipiteensä YVA-aineistosta. Myös kansainvälisiä lausuntoja ja mielipiteitä pyydettiin.

Yhteysviranomainen kokosi lausunnot ja mielipiteet ja antoi oman lausuntonsa YVA-selostuksesta 27.7.2017 todeten sen riittäväksi. YVA-menettely päättyi tähän lausuntoon. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon lupamenettelyssä.

Lupamenettely

YVA-menettelyn päätyttyä Nord Stream 2 jätti  kaksi lupahakemusta lupaviranomaisille syyskuussa 2017.

Työ-ja elinkeinoministeriö käsittelee lupaprosessin, joka liittyy Valtioneuvoston suostumukseen Suomen talousvyöhykkeen käytöstä. Työ-ja elinkeinoministeriö lähetti  talousvyöhykelupahakemuksen lausunnoille ja julkiseen kuulemiseen lokakuussa 2017. Nord Stream 2 on antanut  vastauksensa saatuihin lausuntoihin.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee vesilain mukaisen luvan putkilinjan rakentamiseen ja käyttöön. Lupaviranomainen lähetti vesilupahakemuksen lausunnoille ja julkiseen kuulemiseen myös lokakuussa 2017. Nord Stream 2 on antanut vastauksensa saatuihin lausuntoihin. Lupapäätöksen tekee Etelä-Suomen Aluehallintovirasto.