We use cookies to continually optimise our website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. For more information, please see our Privacy Policy. OK

Lupamenettely Suomessa

Lupavaatimukset Suomessa

Putkilinjan rakentaminen Suomen talousvyöhykkeellä edellyttää kaksi lupaa: Suomen talousyöhykelain mukainen Valtioneuvoston suostumus talousvyöhykkeen käyttöön (hyödyntämisoikeudet) ja vesilain mukainen lupa putkilinjan rakentamiseen ja käyttöön. Ennen lupahakemusten jättämistä hankkeeseen sovellettiin kansallista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). YVA-menettely Suomessa sisälsi mahdollisten rajat ylittävien vaikutusten arvioinnin Espoo-sopimuksen mukaisesti.

 

Nord_Stream2_Timeline_fin

Klikkaa suurentaaksesi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely Suomessa

YVA-menettelyssä oli tavoitteena arvioida hankkeen ympäristövaikutukset, varmistaa, että vaikutuksista on johdonmukaista tietoa tarjolla suunnittelussa ja päätöksenteossa, antaa kansalaisille tietoa sekä mahdollisuus osallistua prosessiin. Kansainvälinen konsultaatio järjestettiinn Espoo-sopimuksen mukaisesti, ja ympäristövaikutukset arvioitiin yli rajojen, eli Suomesta naapurimaihin (kohdeosapuolet).

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimi Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja hankekehittäjänä Nord Stream 2 AG.

Suomen YVA-lainsäädännön määrittelemä YVA-menettely koostui YVA-ohjelmavaiheesta ja YVA-selostusvaiheesta.

YVA-ohjelma on suunnitelma arviointivaiheessa tarvittaville tutkimuksille ja järjestelyille. Yhteysviranomainen asetti YVA-ohjelman ja Hankekuvaus-asiakirjan (Project Information Document)  julkiseen kuulemiseen , jolloin eri sidosryhmillä oli mahdollisuus antaa lausuntonsa sekä osallistua prosessiin  kuulemistilaisuuksissa. Espoo-sopimuksen mukaisesti lausuntoja YVA-ohjelmasta ja Hankekuvausdokumentista pyydettiin myös kohdeosapuolilta. Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta yhteysviranomainen antoi oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta. YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuonna 2013.

Toisessa vaiheessa toteutettiin YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen lausuntoon perustuva varsinainen ympäristövaikutusten arviointi, jonka tulokset koottiin YVA-selostukseen.

YVA-selostus kuvaa hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut sekä kattavan vaikutusten arvioinnin. Selostus sisältää hankkeen rajat ylittävien vaikutusten arvioinnin Suomessa sekä  toimenpiteet, joilla haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan välttää tai lieventää. Rajat ylittävät vaikutukset muiden maiden alueelta Suomeen kuvataan Espoo-raportissa.

Nord Stream 2 jätti YVA-selostuksen Espoo-raportin kanssa yhteysviranomaiselle vuoden 2017 alussa, jonka jälkeen yhteysviranomainen asetti huhtikuussa aineistot nähtäville kahdeksi kuukaudeksi. Tänä aikana viranomaisilla, kansalaisilla ja muilla sidosryhmillä oli mahdollisuus lausua mielipiteensä YVA-aineistosta. Myös kansainvälisiä lausuntoja ja mielipiteitä pyydettiin.

Yhteysviranomainen kokosi lausunnot ja mielipiteet ja antoi oman lausuntonsa YVA-selostuksesta heinäkuussa 2017, todeten että selostus on hyvin valmisteltu ja riittävä. YVA-menettely päättyi tähän lausuntoon. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen lausunto otettiin huomioon lupamenettelyssä.

YVA ry myönsi Nord Stream 2:n YVA-selostukselle Hyvä YVA-palkinnon 23.3.2018. Ympäristökonsulttina toimineen Ramboll Finlandin laatiman YVA:n todettiin olevan hyvin laadittu, sisältävän runsaasti tietoa hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Haittojen lievennyskeinoja on mietitty harkiten ja esitetty kattavasti niin, että mahdolliset haitalliset vaikutukset muun muassa merieliöstölle ja laivaliikenteelle jäisivät vähäisiksi. Aineisto sai myös kiitosta laajasta liiteaineistosta, joka kuvaa muun muassa eri sidosryhmien, kuten kalastajien ja rannikon asukkaiden osallistamista. Lisäksi Nord Stream 2 on hoitanut Espoo-sopimuksen mukaiset velvoitteet rajat ylittävien vaikutusten kuulemiseen liittyen erittäin hyvin.

Lupamenettely

YVA-menettelyn päätyttyä Nord Stream 2 jätti  kaksi lupahakemusta lupaviranomaisille syyskuussa 2017.

Työ-ja elinkeinoministeriö käsitteli lupaprosessin, joka liittyy Valtioneuvoston suostumukseen Suomen talousvyöhykkeen käytöstä. Nord Stream 2 AG sai suostumuksen talousvyöhykkeen käyttöön 5.4.2018

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (ESAVI) käsitteli vesilain mukaisen luvan putkilinjan rakentamiseen ja käyttöön. ESAVI myönsi luvan 12.4.2018, mikä päätti lupamenettelyt Suomessa.

Lupahakemukset sisälsivät suunnitelmat ympäristövaikutusten tarkkailulle valmistelevien töiden, rakentamisen ja putkilinjan käytön aikana Suomen talousvyöhykkeellä. Ympäristötarkkailuohjelma hyväksyttiin vesilupapäätöksessä. Nord Stream 2 raportoi säännöllisesti tarkkailutuloksista vastaaville viranomaisille.