Espoo-menettely Tanskan luoteisalueen reitille

Mannerjalustalain muutoksesta (1. tammikuuta 2018) sekä Tanskan Ulkoministeriön toistaiseksi puuttuvasta suosituksesta johtuen Nord Stream 2 päätti selvittää vaihtoehtoisia reittejä Tanskan aluevesien ulkopuolelta.

Nord Stream 2 jätti 10. elokuuta 2018 Tanskan viranomaisille rakennushakemuksen ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vaihtoehtoisesta reitistä, joka sijaitsee Bornholmista luoteeseen. Molemmat ovat ladattavissa täältä.

Espoon sopimuksen mukaisesti Tanska esitti aiheuttajaosapuolena kaikille kohdeosapuolille dokumentit, jotka toimivat perustana vastaavien kansallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien osallistumiselle. Tämä konsultointivaihe kestää lokakuusta joulukuuhun 2018 kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tästä johtuen Tanska vastaanottaa aiheuttajaosapuolena kommentit kohdeosapuolilta ja huomioi ne hankkeen lupien myöntämiseen liittyvässä harkinnassaan.

Julkinen osallistuminen

Kaikkien kohdeosapuolten kiinnostuneet sidosryhmät on kutsuttu antamaan palautetta luoteisreittiin liittyvistä dokumenteista. Kommentit tulee osoittaa aiheuttaosapuolen vastaavalle kansalliselle viranomaiselle. Jokaisen kohdeosapuolen vastaava viranomainen järjestää julkisen kuulemisprosessin kansallisten lakien puitteissa.

Yhteenveto lupa-anomuksesta, ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ei-tekninen yhteenveto, rajat ylittävien vaikutusten luku sekä lupaluonnos ovat ladattavissa yhdeksällä Itämeren maiden kielellä sekä englanniksi Tanskan Energiaviraston verkkosivuilla.

Takaisin kansainväliseen konsultaatiomenettelyyn