Taanit läbiva loodepoolse trassi Espoo protsess

Taani mandrilava seaduse 1. jaanuari 2018. aasta muudatuse kohaselt pidi Taani välisministeerium andma soovituse, kuid seda pole veel esitatud, ja seetõttu otsustas Nord Stream 2 uurida alternatiivseid trasse väljaspool Taani territoriaalvett.

Nord Stream 2 esitas 10. augustil 2018. aastal Taani pädevatele asutustele taotluse alternatiivse trassi ehitamiseks Bornholmist loodesse ja koos sellega trassi keskkonnamõju hindamise. Taotlust ja keskkonnamõju hindamist saab alla laadida siit

Espoo konventsiooni raames esitas Taani päritoluriigina kõikidele mõjutatavatele riikidele asjaomased dokumendid ametiasutuste ja avalikkuse kaasamiseks. Avalikud arutelud on kavandatud ajavahemikku 2018. aasta oktoobrist kuni detsembrini vastavalt iga riigi õigusnõuetele. Selle tulemusel esitavad mõjutatavad riigid Taanile kui päritoluriigile oma ettepanekud ja Taani võtab neid arvesse, kui teeb lõpliku otsuse projektile lubade väljastamise osas. 

Avalikkuse kaasamine

Kõikide mõjutatavate poolte huvitatud sidusrühmi kutsutakse üles andma tagasisidet loodepoolset trassi käsitlevate dokumentide kohta. Ettepanekud tuleks esitada mõjutatava riigi vastutavale riiklikule ametiasutusele. Iga mõjutatava riigi ametiasutus korraldab avalikkuse kaasamise vastavalt oma riigi õigusnõuetele.

Loa taotluse kokkuvõte, keskkonnamõju hindamise mittetehniline kokkuvõte, piiriülese mõju peatükk ning loa kavand on allalaadimiseks kättesaadavad üheksas Läänemere riigi ja inglise keeles Taani Energiaagentuuri veebiküljel

Tagasi rahvusvahelise konsultatsiooniprotsessi juurde