Den danske tilladelsesproces

Tilladelseskrav i Danmark

Tilladelser er påkrævet for anlæg og drift af rørledninger til transport af kulbrinter produceret uden for dansk territorium, men beliggende i dansk territorialfarvand og på den danske kontinentalsokkel i henhold til lov om kontinentalsoklen, den danske lov om statens suverænitet over territorialfarvand samt bekendtgørelsen om rørledningsanlæg.

Ansøgninger om sådanne tilladelser skal indgives til Energistyrelsen, som administrerer ansøgningerne og udsteder tilladelserne på vegne af den danske stat.

VVM-procedure i Danmark

En dansk vurdering af de miljømæssige konsekvenser (VVM) er påkrævet for Nord Stream 2.

En VVM-redegørelse skal som minimum indeholde de oplysninger, som fremgår af offshore-VVM-bekendtgørelsen, herunder en beskrivelse af de faktorer, der i væsentligt omfang vil blive påvirket af projektet, både inden for og uden for dansk territorium.

Formålet med VVM-proceduren er at vurdere projektets potentielle miljømæssige konsekvenser for at sikre, at der foreligger entydige oplysninger om konsekvenserne i forbindelse med planlægning og beslutningstagning og for at give offentligheden oplysninger og mulighed for at deltage i processen.

VVM-redegørelsen beskriver projektets vigtigste egenskaber og tekniske løsninger og indeholder en omfattende vurdering af indvirkningerne. Redegørelsen indeholder vurderinger af projektets grænseoverskridende påvirkninger i såvel Danmark som inden for nabolandes nationale jurisdiktioner. Derudover indeholder VVM-redegørelsen foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af potentielle negative miljøpåvirkninger. 

Indledende høringsfase (2013-2016)

Høringsperioden for Nord Stream 2-projektet blev indledt I 2013, da et projektinformationsdokument (PID) blev indgivet til både nationale og internationale myndigheder (gennem koordineringsmyndigheden i henhold til Espoo-konventionen), NGO’er og andre interessenter. I den offentlige høringsperiode blev der indhentet udsagn fra forskellige myndigheder, borgere og ikke-statslige organisationer, og der blev afholdt offentlige møder. På baggrund af de modtagne udtalelser og erklæringer udstedte koordineringsmyndigheden sin erklæring om VVM-programmet. Denne første fase i VVM-proceduren blev afsluttet i juni 2013.

På baggrund af denne feedback, der blev modtaget under den første høringsproces, har Nord Stream 2 foretaget miljøundersøgelser og -vurderinger for at etablere nationale VVM-redegørelser og Espoo-dokumentation. Fra efteråret 2015 til sommeren 2016 blev der afholdt diverse møder med interessenter vedrørende specifikke spørgsmål.

Første ansøgning indgivet i 2017

Nord Stream 2 indgav den første VVM og en anlægsansøgning om ruten gennem dansk territorialfarvand til Energistyrelsen i april 2017. Den første ansøgning blev trukket tilbage i juni 2019 på grund af en ændring af lov om kontinentalsoklen, der trådte i kraft 1. januar 2018. Ændringen giver udenrigsministeriet ret til på grundlag af vidtrækkende overvejelser at anbefale, om en ansøgning om infrastrukturanlæg, som fx gasledninger, der krydser territorialfarvande, skal eller ikke skal viderebehandles af Energistyrelsen.

Imens undersøgte Nord Stream 2 AG alternative ruter uden for dansk territorialfarvand. 

To yderligere ansøgninger indgivet om ruter i EEZ (2018 og 2019)

På baggrund af gennemførte undersøgelser samt ingeniør- og miljøvurderinger blev der udpeget en mulig alternativ rute uden for dansk territorialfarvand. Denne rute passerer kun gennem Danmarks eksklusive økonomiske zone nordvest for Bornholm. I august 2018 indgav Nord Steam 2 ansøgning om tilladelse til etablering sammen med en VVM for den alternative rute nordvest for Bornholm (den nordvestlige rute).

Danmark og Polen er siden da nået til enighed om en langvarig grænsekonflikt over et område, der ligger sydøst for Bornholm, hvilket nu gør det tilgængeligt for Nord Stream 2 og andre infrastrukturprojekter. En ansøgning om anlæg og en VVM for den alternative rute sydøst for Bornholm blev således indgivet i april 2019 (den sydøstlige rute).

Tilladelse for den sydøstlige rute givet i oktober 2019

Energistyrelsen har den 30 oktober 2019, givet Nord Stream 2 byggetilladelse til den sydøstlige rute. Den godkendte rute strækker sig 147 kilometer gennem den danske eksklusive økonomisk zone (EEZ).

We use cookies to continually optimise our website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. For more information, please see our Privacy Policy. OK