Den danske tilladelsesproces

Tilladelseskrav i Danmark

Tilladelser er påkrævet for anlæg og drift af rørledninger til transport af kulbrinter produceret uden for dansk territorium, men beliggende i dansk territorialfarvand og på den danske kontinentalsokkel i henhold til lov om kontinentalsoklen, den danske lov om statens suverænitet over territorialfarvand samt bekendtgørelsen om rørledningsanlæg.

Ansøgninger om sådanne tilladelser skal indgives til Energistyrelsen, som administrerer ansøgningerne og udsteder tilladelserne på vegne af den danske stat.

VVM-procedure i Danmark

En dansk vurdering af de miljømæssige konsekvenser (VVM) er påkrævet for Nord Stream 2, og denne blev forelagt for Energistyrelsen sammen med ansøgningen om etableringstilladelse i april 2017 (Basisruten).

En VVM-redegørelse skal som minimum indeholde de oplysninger, som fremgår af offshore-VVM-bekendtgørelsen, herunder en beskrivelse af de faktorer, der i væsentligt omfang vil blive påvirket af projektet, både inden for og uden for dansk territorium.

Formålet med VVM-proceduren er at vurdere projektets potentielle miljømæssige konsekvenser for at sikre, at der foreligger entydige oplysninger om konsekvenserne i forbindelse med planlægning og beslutningstagning og for at give offentligheden oplysninger og mulighed for at deltage i processen.

VVM-redegørelsen beskriver projektets vigtigste egenskaber og tekniske løsninger og indeholder en omfattende vurdering af indvirkningerne. Redegørelsen indeholder vurderinger af projektets grænseoverskridende påvirkninger i såvel Danmark som inden for nabolandes nationale jurisdiktioner. Derudover indeholder VVM-redegørelsen foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af potentielle negative miljøpåvirkninger.

På grund af en ændring af lov om kontinentalsoklen (ikrafttræden 1. januar 2018), som giver udenrigsministeriet ret til på grundlag af vidtrækkende overvejelser at anbefale, om en ansøgning om infrastrukturanlæg, som fx gasledninger, der krydser territorialfarvande, skal eller ikke skal viderebehandles af Energistyrelsen, besluttede Nord Stream 2 AG at undersøge alternative ruter uden for dansk territorialfarvand.

På baggrund af gennemførte undersøgelser samt ingeniør- og miljøvurderinger blev der udpeget en mulig alternativ rute uden for dansk territorialfarvand. Denne rute passerer kun gennem Danmarks eksklusive økonomiske zone nordvest for Bornholm. Den 10. august 2018 indgav Nord Steam 2 ansøgning om tilladelse til etablering sammen med en miljøkonsekvensvurdering (MVB) for den alternative rute nordvest for Bornholm (den nordvestlige rute).

Danmark og Polen har siden da nået til enighed om en langvarig grænsekonflikt over et område, der ligger sydøst for Bornholm, hvilket nu gør det tilgængeligt for Nord Stream 2 og andre infrastrukturprojekter. En ansøgning om byggeri og en VVM for den alternative rute sydøst for Bornholm blev således indgivet 15. april, 2019 (den sydøstlige rute).