We use cookies to continually optimise our website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. For more information, please see our Privacy Policy. OK

Den danske tilladelsesproces

Tilladelseskrav i Danmark

Ved anlæggelse af en rørledning til transport af gas, produceret udenfor Danmark, der skal føres igennem dansk territorialfarvand eller over den danske kontinentalsokkel, skal der søges om tilladelse, jfr. 'Kontinentalsokkelloven', der definerer den danske stats suverænitet over eget territorialfarvand og kontinentalsokkel - samt bekendtgørelsen om rørlednings-installation.

Tilladelsen søges hos Energistyrelsen, der er den ansvarlige dansk myndighed, der på vegne af den danske stat kan udstede en tilladelse.

Miljøindvirkningsprocedure i Danmark

En national dansk vurdering af indvirkningerne på miljøet, en såkaldt 'VVM rapport', er en forudsætning for at ansøge om Nord Stream 2 rørledningsprojektet. VVM rapporten skal sammen med ansøgningen om anlægsarbejdet udarbejdes og forelægges den danske Energistyrelse.

VVM rapporten skal som et krævet minimum indeholde den information, der er angivet i 'Offshore VVM bekendtgørelsen' og skal inkludere alle de faktorer, der med stor sandsynlighed vil blive særligt berørt af projektet - det være sig både indenfor og udenfor det berørte danske territorium.

Formålet med en VVM procedure

Formålet med en miljøindvirknings procedure (VVM procedure) er - udover at kunne evaluere de miljømæssige indvirkninger som følge af projektet - at det sikres, at konsistent information omkring disse indvirkninger er fuldt ud tilgængelige under hele planlægnings -og beslutningsprocessen, samt ikke mindst at give offentligheden denne information og derved mulighed for at deltage aktivt i processen.

VVM rapporten beskriver de primære karaktaristika og tekniske løsninger af projektet sammen med en omfattende analyse af indvirkningerne. Rapporten indeholder desuden vurderinger af de grænseoverskridende indvirkninger fra projektet. Endvidere indeholder rapporten målinger, der kan forhindre og reducere ugunstige miljømæssige indvirkninger.

Nord Stream 2 miljøindvirkningsproceduren (VVM)

Høringsprocessen for Nord Stream 2 projektet blev initieret i 2013, da et såkaldt `Projektinformationsdokument' (PID) blev forelagt såvel nationale som internationale myndigheder, NGO'er og øvrige interessenter. Under den offentlige høringsperiode blev der anmodet om udtalelser fra forskellige myndigheder, borgere og NGO'er, og der blev afholdt offentlige høringsmøder. Baseret på disse meningstilkendegivelser og modtagne udtalelser gav den koordinerende myndighed sin udtalelse til miljøindvirkningsproceduren (VVM). Første fase af denne miljøindvirkningsprocedure blev afsluttet i juni 2013.
   
Baseret på disse udsagn modtaget gennem høringsprocessen udførte Nord Stream 2 miljømæssige undersøgelser og målinger med henblik på at etablere nationale VVM rapporter. I efteråret 2015 og sommeren 2016 blev der holdt adskillige møder med interessenterne vedrørende de specifikke spørgsmål.
      
En ansøgning om anlæggelse af Nord Stream 2 rørleningen i Danmark blev indsendt sammen med VVM rapporten den 3. april 2017. Den koordinerende myndighed, Energistyrelsen i Danmark, vil offentliggøre dokumentationen, som vil være tilgængelig for offentligheden i to måneder. I denne periode har danske myndigheder, borgere og øvrige interessenter muligheden for at udtrykke Deres holdninger til hele miljøindvirkningsdokumentationen. Også internationale holdninger og udsagn vil blive efterspurgt.

Ved afslutningen af den offentlige høring vil Nord Stream 2 modtage alle de nationale og internationale udsagn. Nord Stream 2 sikrer, at alle kommentarer fra interessenter besvares. Sagen er efterfølgende klar til beslutningstagning i hver national beslutningsdygtig myndighed, der som før nævnt er Energistyrelsen i Danmark.

De mulige grænseoverskridende indvirkninger fra anlægsarbejdet af Nord Stream 2 i Rusland, Finland, Sverige, Danmark og Tyskland vil specifikt blive præsenteret samlet i 'Espoo rapporten', var færdig 2017. Espoo rapporten er sendt til international offentlig høring i et parallelt forløb med nationale offentlige høringer.