Espoo-proces for den nordvestlige rute i Danmark

Grundet ændringen af loven om kontinentalsoklen af 1. januar 2018 og anbefalingen fra det danske udenrigsministerium, der fortsat ikke er givet, besluttede Nord Stream 2 at undersøge alternative ruter uden for dansk territorialfarvand.

Nord Stream 2 indsendte en anlægsansøgning og en vurdering af indvirkning på miljøet (VVM) for en alternativ rute nordvest for Bornholm til de ansvarshavende danske myndigheder den 10. august 2018. Ansøgningen og VVM kan downloades her.

Inden for rammerne af Espoo-konventionen leverede Danmark som oprindelsesland den relevante dokumentation til alle berørte parter som basis for myndigheders og offentlighedens nationale deltagelse. Denne høringsperiode løber fra oktober til december 2018 i henhold til nationale lovbestemmelser. Som et resultat af dette vil Danmark som oprindelsesland modtage kommentarer fra de berørte parter og inddrage dem i den endelige beslutning om, hvorvidt der udstedes tilladelser for projektet.

Offentlig deltagelse

Interessenter i alle berørte parter inviteres til at indsende feedback på den relevante dokumentation for den nordvestlige rute. Kommentarer skal sendes til den berørte parts ansvarlige nationale myndighed. Den relevante nationale myndighed i hver berørt part organiserer offentlig deltagelse i henhold til deres nationale lovkrav.

Et resumé af tilladelsesansøgningen, den ikke-tekniske sammenfatning af VVM, det grænseoverskridende virkningskapitel og et udkast til tilladelse kan downloades på de otte sprog i Østersølandene og engelsk på Energistyrelsens hjemmeside.

Tilbage til den internationale hørings proces